Hout helje mei in hynder (hout halen met een paard)

Ons bestuurslid Thomas van der Ploeg is op televisie bij Omroep Friesland geweest!

Al in jier as sân docht Thomas van der Ploeg út Broeksterwâld oan it houtslepen mei syn Schwarzwälder Fuchs-hynder. De hynst wol graach wurkje.
De folsleine fideo: https://omrop.frl/i8Di

Al zeven jaar sjouwt Thomas van der Ploeg uit Broeksterwâld hout met zijn Schwarzwälder Fuchs-paard. De hengst werkt graag.
De volledige video: https://omrop.frl/i8Di